ข้อสอบภาคปฏิบัติ จะต้องปฏิบัติและแสดงผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
1. จงแสดงให้เห็นว่า virtual memory มีขนาดเท่าใดปัจจุบันใช้ไปเท่าใด
2. จงแสดงให้เห็นถึงอัตราการใช้ CPU ของแต่ละโปรแกรม
3. โปรแกรมที่กำลังรันอยู่โปรแกรมใดมีลักษณะเป็น CPU bound
4. โปรแกรมที่กำลังรันอยู่ โปรแกรมใด อยู่ที่สถานะใด (ready running waiting)
5. จงเปลี่ยน priority ของโปรแกรมที่กำหนด
6. จงแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ OS มีอะไรบ้าง
7. จงบอกชื่อและตำแหน่งของ driver ของแต่ละอุปกรณ์
8. จงแสดงข้อมูลของ boot record (ใน hard disk)
9. จงแสดงข้อมูลของ directory (ใน hard disk)
10. จงบอกว่า file ที่มี มีข้อมูลอยู่ในตำแหน่งใดของ hard disk
 
สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux
1. จงแสดงให้เห็นว่า virtual memory มีขนาดเท่าใดปัจจุบันใช้ไปเท่าใด
2. จงแสดงให้เห็นถึงอัตราการใช้ CPU ของแต่ละโปรแกรม
3. โปรแกรมที่กำลังรันอยู่โปรแกรมใดมีลักษณะเป็น CPU bound
4. โปรแกรมที่กำลังรันอยู่ โปรแกรมใด อยู่ที่สถานะใด (ready running waiting)
5. จงแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ hard disk ไปมากน้อยเท่าใดแล้ว
6. จงสร้าง file ที่มีข้อมูลอย่างน้อย 5 บรรทัด
7. จงกำหนดสิทธิให้ผู้อื่นสามารถ อ่าน/แก้ไข/execute file ที่สร้างขึ้นได้/ไม่ได้
8. จงสร้าง symbolic link สำหรับ file ข้างต้น
9. จงเปลี่ยนชื่อ symbolic link ที่สร้างขึ้น
10. จงลบทั้ง file และ symbolic link ที่สร้างขึ้นทั้งหมด